Panasonic Servo Motor A5II รหัส : P001


MINAS A5II


ตรวจสอบรูปแบบการใช้งาน

คุณสมบัติ
Panasonic AC Servo Motor & Driver


        Minus A4 Series                    Motor            

                MSMD012P1U                

                MSMD022P1S 

                MSMD022P1U

           Driver                     MADDT1207
Minus A5 Series               Motor

 MSMD012G1U

 MSMD012G1V

 MSMD022G1U

 MSMD022G1V

MSMD042G1U

MSMD042G1V

MSMD082G1U

MSMD082G1V

MDME102GCG

MDME102G1H

MDME152GCG

MDME152G1H

MDME202GCG

MDME202G1H

           Driver 

 MADHT1505

 MADKT1505

 MADHT1507

 MBDHT2510

 MBDKT2510

 MCDHT3520

 MCDKT3520

 MDDHT3530

 MDDHT5540

 MEDHT7364

 Liqi Series   Motor

 MHMJ042P1U

 MHMJ082P1U

 MHMJ102P1C

 Driver

 MBDJT2207

 MBDJT2210

 MCDJT3220

 MCDJT3230
วิธีการตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ บทความ และ กิจกรรม


ลิงค์ดาวน์โหลดโปรแกรม